Zonal Advisory Council

Zonal Advisory Council
of JIH Karnatana At A Glance
Mr. Mohammed Atharullah Sharief

Mr. Mohammed Atharullah Sharief

Mr. Yousuf Kanni

Mr. Yousuf Kanni

Mr. Shabbir Ahmed Khan

Mr. Shabbir Ahmed Khan

Mr. Akbar Ali

Mr. Akbar Ali

Mr. Wahiduddin Khan Umri Madani

Mr. Wahiduddin Khan Umri Madani

Mr. Mohammed Kunni

Mr. Mohammed Kunni

Dr. Muhammad Taha Mateen

Dr. Muhammad Taha Mateen

Mr. Mulla Liyaqath Ahmed

Mr. Mulla Liyaqath Ahmed

Mr. Shahid Memon

Mr. Shahid Memon

Mr. Abdul Ghaffar Hamid Umari

Mr. Abdul Ghaffar Hamid Umari

Mr. Mohammad Asifuddin

Mr. Mohammad Asifuddin

Mr. Mohammed Ziaullah

Mr. Mohammed Ziaullah

Mr. Abdul Hasib

Mr. Abdul Hasib

Ms. Tashkeela Khanum

Ms. Tashkeela Khanum

Ms. Sajidunnisa

Ms. Sajidunnisa